Une même foi, un même idéal
Llinars del Valles (Catalunya)
GRUP DE TEATRE TILL-TALL
llinars@tilltall-theatre.cat
www.instagram.com/tilltallteatre

Year of Foundation:2000
Last Performance:
Next Performance:
Years of Intervall:annual
Performances / Intervall:4
Total Visitors / Intervall:
Play Duration in Minutes:165
Seats / Place for Visitors:296
Number of Actors:125

Performance Type / Place:
Teatre

City Website:
www.llinarsdelvalles.cat
Region Website:
www.vallesotiental.cat

Nearby large City:
Barcelona (40 km)

Nearby Airport:
El Prat de Llobregat Barcelona (60 km)


Fotos:Josep Ramon Comaposada, Nina A. Hausmann

Veniu a mi. La Passió de Llinars del Vallès és una peça teatral que, com demana el cànon d’aquest gènere, posa en escena la vida pública i la mort de Jesús de Natzaret. La novetat d’aquesta versió és que ho fa amb una dramatúrgia que defuig la tradició i vol adaptar-se a l’espectador i a les maneres de fer del teatre contemporani.

Escrita i dirigida per Reyes Barragán, es representa des de l’any 2000 de la mà del grup de Teatre Till-Tall. La gènesi de Veniu a mi es troba en el desig de l’autora de posar en escena una versió pròpia de La Passió de Crist amb el grup de teatre local. Arran d’un viatge a Terra Santa l’estiu de 1995, redacta, junt amb Carles Muñoz, també membre del grup, una primera versió, que no s’arriba a dur a terme, ja que és molt similar a les Passions tradicionals i és impossible posar en escena amb els mitjans del grup de teatre. El 1998 l’autora decideix desconstruir el text, eliminar personatges i capgirar la dramatúrgia, i finalment la Passió es pot estrenar dos anys més tard. Des d’aleshores s’ha representat cada Setmana Santa, exceptuant els anys 2007 i 2008, per qüestions organitzatives, i el 2020 a causa de la Covid 19. Veniu a mi ha anat creixent i remodelant-se al llarg de les diverses edicions fruit de la implicació de la gent que hi participa i es pot considerar una peça en evolució.  

Si volem explicar els trets definidors de Veniu a mi podem dir que és una passió moderna, senzilla i emotiva que s’explica des d’un punt de vista femení. Hi sentim la veu de les dones que acompanyaven Jesús, una veu que ha estat silenciada en aquesta història al llarg dels temps, i aquest fet aporta noves dimensions de tendresa i humanitat al drama. La Passió de Llinars és austera: destaca per l’absència gairebé total de decorat i d’efectes visuals, i els seus personatges s’expressen en un llenguatge actual i planer. Aquesta austeritat en les formes i en el text condueix l’atenció cap a la força de la paraula i fa que el protagonisme se centri en el missatge i les emocions d’actors, actrius i públic.
Podem dir que tots aquests trets definidors fan que La Passió de Llinars tingui un aire de primer anunci cristià. El títol, Veniu a mi, és l’inici d’un versicle molt conegut l’evangeli de Mateu, i aquestes paraules són una crida que convida el possible espectador/ a a acostar-s’hi sense prejudicis, a descobrir, o redescobrir, la història de Jesús i el seu missatge. En definitiva aquesta peça teatral vol apropar les paraules de Jesús a creients i no creients, i fer veure a l’home i la dona d’avui que el missatge de pau, d’amor i de justícia proposat per Jesús és vigent i necessari en els temps actuals. 


Venid a mí. La Pasión de Llinars del Vallès es una pieza teatral que pone en escena la vida pública y la muerte de Jesús de Nazaret. Escrita y dirigida por Reyes Barragán, se representa desde el año 2000 de la mano del grupo de Teatro Till-Tall. La génesis de Venid a mí se encuentra en el deseo de la autora de poner en escena una versión propia de La Pasión de Cristo con el grupo de teatro local. Un viaje a Tierra Santa en verano de 1995 fue el detonante definitivo para la redacción y puesta en marcha del proyecto. Desde el estreno se ha representado cada Semana Santa, exceptuando los años 2007 y 2008, por cuestiones organizativas, y el 2020 a causa de la Covid 19.

Venid a mí es una pasión moderna, con una dramaturgia que rehuye la tradición; se explica desde un punto de vista femenino, en la voz de las mujeres que acompañaban a Jesús, y este hecho aporta nuevas dimensiones de emotividad y ternura al drama. También son destacables la austeridad, por la ausencia casi total de decorado y de efectos visuales; y el lenguaje cercano y actual de los diálogos. Estos elementos conducen la atención hacia la fuerza de la palabra y hacen que el protagonismo se centre en el mensaje y las emociones de actores, actrices y público. La Pasión de Llinars tiene un aire de primer anuncio cristiano, de Kerigma, . "Venid a mí” es el inicio de un versículo muy conocido el evangelio de Mateo, un llamamiento que invita al posible espectador/a, creyente o no, a acercarse y descubrir, o redescubrir, la historia de Jesús y su mensaje de paz, de amor y de justicia tan vigente y necesario en los tiempos actuales.


Komm zu mir ("Veniu a mi"). Die Passion von Llinars del Vallès ist ein Theaterstück, das das öffentliche Leben und Sterben von Jesus von Nazareth inszeniert. Es wurde von Reyes Barragán geschrieben und inszeniert und wird seit 2000 von der Till-Tall Theatre Group aufgeführt. Die Entstehungsgeschichte von "Komm zu mir" liegt in dem Wunsch der Autorin, mit der örtlichen Theatergruppe ihre eigene Version der Passion Christi zu inszenieren. Eine Reise ins Heilige Land im Sommer 1995 war der letzte Auslöser für die Ausarbeitung und Umsetzung des Projekts. Seit seiner Uraufführung wird es jedes Jahr zu Ostern aufgeführt, außer 2007 und 2008 aus organisatorischen Gründen und 2020 aufgrund von Covid 19.

"Komm zu mir" ("Veniu a mi") ist ein modernes Passionsspiel mit einer Dramaturgie, die Tradition vermeidet; es wird aus weiblicher Sicht erklärt durch die Frauen, die Jesus begleiteten, und diese Tatsache bringt neue Dimensionen von Emotion und Zärtlichkeit in das Drama. Bemerkenswert ist die Sparsamkeit aufgrund des fast vollständigen Fehlens von Kulissen und visuellen Effekten und durch die enge und aktuelle Sprache der Dialoge. Diese Elemente lenken die Aufmerksamkeit auf die Macht des Wortes und bringen den Besucher dazu, sich auf die Botschaft und die Emotionen von Schauspielern, Schauspielerinnen und Zuschauern zu konzentrieren. Die Passion von Llinars hat einen Hauch von der ersten christlichen Verkündigung. "Komm zu mir" ist der Beginn eines bekannten Verses im Matthäusevangelium, ein Aufruf, der den potenziellen Zuschauer, ob gläubig oder nicht, einlädt, näher zu kommen und die Geschichte von Jesus und seine Friedensbotschaft zu entdecken oder wiederzuentdecken, die Botschaft von Liebe und Gerechtigkeit, die in der heutigen Zeit so wichtig und notwendig ist.


Come to me ("Veniu a mi") The Passion of Llinars del Vallès is a play that stages the public life and death of Jesus of Nazareth. Written and directed by Reyes Barragán, it has been performed since 2000 by the Till-Tall Theater group. The genesis of Come to Me lies in the author's desire to stage her own version of The Passion of the Christ with the local theater group. A trip to the Holy Land in the summer of 1995 was the final trigger for the drafting and implementation of the project. Since its premiere, it has been performed every Easter, except in 2007 and 2008, due to organizational issues, and in 2020 due to Covid 19.

"Come to me" ("Veniu a mi") is a modern passion, with a dramaturgy that avoids tradition; it is explained from a feminine point of view, in the voice of the women who were with Jesus, and this fact brings new dimensions of emotion and tenderness to the drama. Also noteworthy are the austerity, due to the almost total absence of scenery and visual effects; and the close and current language of the dialogues. These elements lead attention to the power of the word and make the protagonist focus on the message and emotions of actors, actresses and audiences. The Passion of Llinars has an air of the first Christian anouncement, by Kerigma. "Come to Me" is the beginning of a well-known verse in the Gospel of Matthew, an appeal that invites the potential spectator, believer or not, to come closer and discover, or rediscover, the story of Jesus and his message of peace. of love and justice so valid and necessary in modern times.


Vieni a me ("Veniu a mi"). La passione di Llinars del Vallès
è un'opera teatrale che mette in scena la vita pubblica e la morte di Gesù di Nazareth. È stata scritta e diretta da Reyes Barragán e viene interpretata dal 2000 dalla compagnia teatrale Till-Tall Theatre Group. L'origine dello spettacolo "Vieni a me" risiede nel desiderio dell'autrice di mettere in scena la propria versione della Passione di Cristo con la compagnia teatrale locale. Un viaggio in Terra Santa nell'estate del 1995 ha rappresentato poi la miccia che ha portato allo sviluppo e all'attuazione del progetto. A partire dal 2000, lo spettacolo è andato in scena ogni anno a Pasqua, ad eccezione degli anni 2007 e 2008 per motivi organizzativi e del 2020 a causa del Covid19.

"Vieni a me" ("Veniu a mi") è una rappresentazione moderna, la cui drammaturgia evita la tradizione ed è una narrazione fatta dal punto di vista femminile, cioè attraverso la voce delle donne che accompagnano Gesù. Questo fatto porta nuove dimensioni di emotività e tenerezza all’interno della narrazione. Degni di nota sono anche l’austerità dello spettacolo, quasi totalmente privo di scenografia ed effetti visivi, nonché il linguaggio stretto ed attuale dei dialoghi. Questi elementi richiamano l’attenzione sul potere della parola e fanno sì che il messaggio e le emozioni degli attori, delle attrici e del pubblico siano i veri protagonisti di questo spettacolo. La Passione di Llinars ha l’aria del primo annuncio cristiano di Kerigma. "Vieni a me" è l’inizio di un noto versetto del Vangelo di Matteo, un appello che invita il potenziale spettatore, credente o meno, ad avvicinarsi e scoprire o riscoprire la storia di Gesù ed il suo messaggio di pace, di amore e di giustizia, che è al giorno d’oggi così attuale e necessario.


Viens à moi ("Veniu a mi"). La Passion de Llinars del Vallès est une pièce de théâtre mettant en scène la vie publique et la mort de Jésus de Nazareth. L’œuvre a été écrit et réalisé par Reyes Barragán ainsi qu’interprété par le groupe de théâtre « Till-Tall » depuis l’an 2000. L’origine de « Veniu a mi » réside dans le désir de l’auteur de mettre en scène sa propre version de la Passion du Christ avec la troupe de théâtre locale. Un voyage en Terre Sainte en été 1995 a été le déclencheur final du développement et de la mise en œuvre du projet. Depuis sa création, la pièce est jouée chaque année à Pâques, sauf en 2007 et 2008 pour des raisons d’organisation, et en 2020 en raison du Covid 19.
Viens à moi ("Veniu a mi") est un Jeu de Passion moderne, avec une dramaturgie évitant la tradition ; les explications sont données d’un point de vue féminin, par la voix des femmes accompagnant Jésus : Ce fait apporte de nouvelles dimensions d’émotion et de tendresse au drame. Il convient également de noter la frugalité au point de vue absence presque totale de décors et d’effets visuels. A noter également le langage étroit et actuel des dialogues. Ces éléments attirent l’attention sur le pouvoir du mot et amènent le protagoniste à se concentrer sur le message et les émotions des acteurs, actrices et spectateurs. La Passion de Llinars a une touche du premier annoncement chrétien de Kerigma. « Viens à moi » est le début d’un verset bien connu dans l’évangile de Saint Matthieu, un appel invitant le spectateur - croyant ou non - à s’approcher et à découvrir ou redécouvrir l’histoire de Jésus et de son message de paix, de son message d’amour et de justice tellement valables et nécessaires de nos jours.